Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het online platform aangeboden onder de domeinnaam www.beterverwijs.nl (hierna ‘Beter Verwijs’) alsook de producten en diensten die wij in aanvulling hierop danwel separaat aanbieden. Beter Verwijs is onderdeel van Beter Gezond, een initiatief van het Radboudumc gevestigd te Geert Grooteplein 10, 6525 GA te Nijmegen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 80262783. Door gebruik te maken van Beter Verwijs of één of meerdere van onze aandere producten of diensten, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Indien u jonger bent dan 16 jaar dient u voor het gebruik van Beter Verwijs toestemming te hebben van uw ouder, voogd of een andere wettelijk vertegenwoordiger. Door gebruik te maken van het platform, verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van uw ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger.

Dienstverlening

Beter Verwijs biedt een platform waarbinnen gebruikers algemene en betrouwbare (openbare) informatie kunnen vinden over opties voor leefstijlbegeleiding. De inhoud van de openbare informatie op Beter Verwijs is met de grootst mogelijk zorg door Radboudumc samengesteld en wordt periodiek aangepast. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud toch onvolledig, niet-actueel of onjuist is.

De algemene (openbare) informatie op Beter Verwijs kan niet gezien worden als een persoonlijk advies, diagnose of alternatief voor een behandeling en/of informatie van uw zorgverlener. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u altijd aan om contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel specialist).

Naast de openbare informatie biedt Beter Verwijs ook een de mogelijkheid om u aan te melden voor (een) van deze leefstijlbegeleidingen.

Radboudumc spant zich naar alle redelijkheid in Beter Verwijs en haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Zij legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Radboudumc is gerechtigd (de toegang tot) Beter Verwijs (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

De uitwisseling van informatie binnen Beter Verwijs vindt altijd plaats in het kader van de doorverwijzing naar leefstijlbegeleiding. Beter Verwijs is geen partij bij deze leefstijlbegeleiding en heeft ook geen enkele betrokkenheid daarbij.

Radboudumc adviseert om voorafgaand aan het gebruik van Beter Verwijs eerst de voor- en nadelen en de mogelijke consequenties, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst, met uw zorgverlener te bespreken.

U bent er mee bekend en akkoord dat het Beter Verwijs platform de voorgestelde leefstijlbegeleidingen mede zal baseren op de door u via het Beter Verwijs platform verstrekte informatie en de informatie en gegevens die u verstrekt dus betrouwbaar moeten zijn. In dat kader dient u  altijd naar beste weten de informatie te verstrekken en het platform te voorzien van betrouwbare gegevens en informatie. Wanneer u gezondheidsklachten krijgt of klachten verergeren raadt Radboudumc u aan om rechtstreeks contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel specialist).

Gebruik van Beter Verwijs

U staat ervoor in dat alle (contact)gegevens en informatie die u via Beter Verwijs verstrekt juist en actueel zijn. U bent niet gerechtigd om de gegevens door derden in te laten vullen.

Persoonsgegevens en privacy

De organisatie die Beter Verwijs gebruikt is er verantwoordelijk voor dat deze verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) en andere van toepassing zijnde nationale wetgeving.

Ten aanzien van de persoonsgegevens en de vertrouwelijke informatie die via Beter Verwijs worden gedeeld met de organisatie die de leefstijlbegeleiding aanbiedt geldt dat de organisatie optreedt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Op deze verwerking van de persoonsgegevens en de vertrouwelijke informatie door de organisatie die de leefstijlbegeleiding aanbiedt, is het privacybeleid van de organisatie van toepassing. Dit Privacybeleid is op te vragen via de organisatie die de leefstijlbegeleiding aanbiedt.

Het Radboudumc verwerkt accountgegevens binnen Beter Verwijs. Voor de verwerking van die gegevens is Radboudumc verwerkingsverantwoordelijke.

Het Privacy statement Beter Verwijs is van toepassing op de persoonsgegevens en alle overige vertrouwelijke informatie die via Beter Verwijs door Radboudumc worden verwerkt. We adviseren u het Privacybeleid goed door te lezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot Beter Verwijs waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, software, en overige materialen berusten bij Radboudumc en/of haar licentiegevers.

Radboudumc verleent u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Beter Verwijs uitsluitend voor uzelf te gebruiken, met inachtneming van de volgende beperkingen en voorwaarden:

u mag (onderdelen van) Beter Verwijs niet aan derden ter beschikking stellen, wijzigen of kopiëren en ook niet anderszins verveelvoudigen of openbaar maken.

eventuele aangebrachte technische beveiligingsmaatregelen of gebruiksbeperkingen mogen niet verwijderd of ontweken worden.

het is niet toegestaan aan de Beter Verwijs ten grondslag liggende software te decompileren, de code te verwijderen, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen.

Aansprakelijkheid

Ofschoon Radboudumc met betrekking tot (de inhoud van) Beter Verwijs en de daarop aangeboden content en dienstverlening de uiterste zorg nastreeft, kan zij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken, storingen of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledige of onjuiste content.

Het gebruik van Beter Verwijs is volledig voor uw eigen risico. Radboudumc is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van het gebruik van Beter Verwijs, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Radboudumc.

Verwijderen gegevens

U bent te allen tijde gerechtigd om de aan Beter Verwijs verstrekte informatie te (laten) verwijderen. Verwijderen van de gegevens kan door een e-mail te sturen aan betergezond@radboudumc.nl.

Radboudumc is gerechtigd om de door u verstrekte informatie te verwijderen indien u in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden of als Radboudumc een andere goede reden heeft om zonder toestemming tot beëindiging van de verstrekte informatie over te gaan, zoals maar niet beperkt tot (een vermoeden van) kennelijk misbruik of handelen in strijd met de goede zeden. In aanvulling op voorgaande is Radboudumc te allen tijde gerechtigd om de verstrekte informatie, om welke reden dan ook, op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

Als gevolg van de beëindiging van de verstrekte informatie wordt alle daarin opgenomen persoonsgegevens en persoonlijke informatie vernietigd en/of geanonimiseerd. Alvorens hiertoe over te gaan zal Radboudumc het de organisatie die de leefstijlbegeleiding aanbiedt inlichten over de beëindiging.

Slotbepalingen

Radboudumc is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen door publicatie van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op de website van Beter Verwijs. Indien u niet akkoord bent met de wijzigingen kunt u het gebruik van Beter Verwijs staken en de verstrekte informatie in overeenstemming met artikel 6.1 beëindigen. Indien u na de wijziging doorgaat met het gebruik van Beter Verwijs, wordt daarmee uw aanvaarding van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden verondersteld.

Indien en voor zover enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Radboudumc zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op het gebruik van Beter Verwijs en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Nijmegen, mei 2022

Scroll naar boven